Stadsharmonie

Op het vaandel van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen staat de datum 1890 vermeld. Dit jaartal verwijst naar het jaar waarin de vereniging is opgericht onder de naam Ons Genoegen.

In 2019 is naast de structuur van de vereniging ook de naam veranderd in Muziekvereniging Vlissingen. Vanaf dat moment zijn de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (harmonieorkest) en de Deltaband (drumfanfare) zelfstandig opererende onderdelen van de vereniging. Hoofdtaak van de vereniging is het werven en opleiden van leerlingen en faciliteren van alle benodigdheden om gezamenlijk muziek te kunnen maken.

Het harmonieorkest is echter veel ouder. De geschiedenis daarvan is gerelateerd aan die van de voormalige schutterijen (stadmilities in dienst van de gemeente) die halverwege de 19e eeuw buiten gebruik zijn geraakt. Ook aan de Vlissingse schutterij was een muziekgezelschap verbonden. In krantenverslagen is te lezen dat Muziekgezelschap Ons Genoegen in het begin van de 19e eeuw optrad bij zowel officiële- als  ontspanningsactiviteiten van de schutterijen.

Als gevolg van de officiële buitendienststelling is de Vlissingse schutterijmuziek rond 1865 ter ziele gegaan. In 1869 heeft het orkest echter een doorstart gemaakt als Stadsharmonieorkest Ons Genoegen. Daarbij werden niet alleen de muziekinstrumenten van de schutterij overgenomen, maar werd bij optredens ook gebruik gemaakt van het oude vaandel van Muziekgezelschap Ons Genoegen.

Hoewel kan worden aangenomen dat dit het orkest van de schutterij was, is echter niet precies bekend wanneer de oprichting daarvan plaatsvond.

Een ander bewijs van deze ouderdom is het beeldje van Apollo dat in 1873 aan Ons Genoegen is geschonken en nog steeds in bezit van de vereniging is. Het beeldje is in zijn jeugd vervaardigd door de Vlissingse kunstenaar Jan François Brouwenaar, geboren in 1815, voor het vaandel van ‘een muziekvereniging’. Als Ons Genoegen in 1874 een nieuw vaandel in gebruik krijgt, wordt gememoreerd dat het boven op het vaandel geplaatste beeldje van Apollo afkomstig is uit de nalatenschap van musicus Arie Ruijsch. Na restauratie door goudsmid Cornelis Jacobus van Dalsum was het een jaar eerder al overhandigd aan het harmoniegezelschap. Vermeld wordt ook dat het beeldje oorspronkelijk hoorde bij het oude vaandel van Muziekgezelschap Ons Genoegen dat de Stadsharmonie in 1869 in gebruik had gekregen en dat stamt uit het begin van de 19e eeuw.

Nadat onenigheid was ontstaan over de ‘onderlinge overtuiging’ wordt het orkest in 1888  ontbonden. Katholieken wilden het orkest inzetten voor kerkelijke gebruiken, maar anderen willen het Stadsorkest ‘neutraal’ houden.

Als in 1890 prinses Wilhelmina haar tiende verjaardag viert, worden in Vlissingen plannen gemaakt voor een groot feest. Omdat Ons Genoegen drie jaar daarvoor was ontbonden, werd door burgemeester Tutein Nolthenius via de Vlissingse Courant een poging ondernomen tot ‘het oprichten van een eigen muziekkorps hier ter stede en dat daartoe beoefenaars van instrumentale muziek [werden] uitgenoodigd ten Raadhuize’.

Er kwamen ongeveer 17 muzikanten op af en op 3 augustus 1890 vindt het eerste optreden plaats onder leiding van dirigent André J. Geysen, die daarvoor ook al dirigent was van de Stadsharmonie. De oprichting is medegefinancierd door een bijdrage van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Vereniging

Op 24 oktober 1890 doet de Vlissingsche Courant uitgebreid verslag van de algemene vergadering van Ons Genoegen die plaatsvond op woensdagavond 22 oktober en waarin de plannen voor de toekomst waren besproken. De conclusie is dat met de ervaringen van het afgelopen jaar het zinvol is het orkest in de toekomst niet langer als stadsorkest in dienst van de gemeente, maar als openbare vereniging voort te zetten. De hernieuwde bloei voor het gezelschap had kennelijk bijgedragen aan het einde van de discussie over de gezindheid en vermeld wordt ook dat André Geijsen als directeur blijft optreden. Om te voorkomen dat weer scheuring het orkest lam legt, worden als bestuur de notabelen W.L. Winkelman, voorzitter, A.E. Dudok van Heel, secretaris, en A.L.A. van Unen, penningmeester aangesteld.

De vrede duurt niet lang. Enkele jaren na de oprichting wordt alsnog mede door een aantal leden van de vereniging binnen de katholieke gemeenschap in Vlissingen Harmonie Sint-Caecilia opgericht waarvan directeur Geijssen ook dirigent wordt.

Drumfanfare

In 1945 wordt een drum- en signaalafdeling opgericht ter ondersteuning en begeleiding van de marsoptredens van het Koninklijk Harmonieorkest “Ons Genoegen”. Op 13 april 1967 is deze drumband omgevormd tot ‘Tamboer- en Trompetterkorps Ons Genoegen’. In 1968 krijgt de band een chromatische bezetting met trombones en tuba’s en neemt de naam ‘Delta Band’ aan.

Tot 1990 is de band alleen toegankelijk voor jongens en mannen. Als bij gebrek aan nieuwe aanwas er nieuwe leden worden gezocht, worden ook meisjes en vrouwen voortaan toegelaten.

Een aparte groep wordt gevormd door de tamboers, die een traditioneel slagsysteem in stand houden dat gebaseerd is op zowel de Hollandse School als Das Basler Trom Systeem.

Predicaat Koninklijk

Predicaat Koninklijk

Voor de prestaties op cultureel gebied en ook door haar houding tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 (geweigerd is om in te schrijven in de Nederlandsche Kultuurkamer, waardoor de vereniging niet heeft opgetreden tijdens de bezetting) werd in 1950 bij de viering van het 60-jarig bestaan het predicaat Koninklijk verleend. Vanaf dan wordt de naam van de vereniging ‘Koninklijke Harmonie “Ons Genoegen’.

Rijn-Schelde Harmonie

Bij tewaterlatingen van schepen bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) verzorgt de vereniging regelmatig de muzikale omlijsting. In 1966 fuseren de scheepswerven Dokyard en Wilton Feyenoord uit Rotterdam met de KMS. De Rotterdamse werven beschikken over een bedrijfsharmonie.

Omdat de directeur van de KMS beschermheer is van de vereniging, worden beide verenigingen in 1967 uitgenodigd voor een muzikale uitwisseling in Vlissingen. Een jaar later vindt de uitwisseling plaats in Rotterdam. De laatste ontmoeting tussen de verenigingen vindt plaats tijdens het 80-jarig bestaan van Ons Genoegen in 1980.

Jaaruitvoering

Tot 2015 waren de donateursconcerten het hoogtepunt van het jaar. In de beginjaren vonden die plaats in het Concertgebouw. Wegens plaatsgebrek werden toen twee concerten gegeven. Later in het Scheldekwartier kon de vereniging tot ruim 700 concertbezoekers ontvangen.

Na de sloop daarvan werd jaarlijks sporthal Baskensburg met man en macht omgetoverd tot concertzaal en de laatste jaren is de jaaruitvoering gehouden in de aula van scholengemeenschap Scheldemond. Na afloop van de concerten konden de leden dansen op muziek van lokale bandjes. Eind jaren 60 werd door enkele leden met aanvulling van niet-leden een dansband geformeerd onder de naam ‘Ons Genoegen Sextet’ dat later als Mini Big Band The Variations zelfstandig verder ging.